Welkom bij ASD Middelburg

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg. Onze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders op een breed terrein van het maatschappelijk leven.

De Adviesraad wil met zijn adviezen eraan bijdragen dat elke burger in Middelburg mee kan doen. Er wordt als vertegenwoordigers van de Middelburgse samenleving zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Middelburgse samenleving om zodoende draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren.

Actueel

De Adviesraad heeft in april twee adviezen gegeven: een advies over het Dienstverleningsconcept voor het Sociaal Team waarin het toekomstig team o.a. de visie, ambitie, taken en werkwijze schetst en een advies over de Startnotie Woningbouw waarin de gemeente schetst hoe zij de Middelburgers wil betrekken bij het aanwijzen van toekomstige bouwlocaties.

De komende maanden zal de adviesraad zich o.a. verdiepen in de Regiovisie Jeugd, het Bestaanszekerheid/ armoedebeleid, de Woonzorgvisie en de Inburgering.