Agenda 12 januari 2016

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 12 januari 2016

Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur

 

 

 1. Opening

 

 1. Website

 

 1. Notulen vorige vergadering

 

 1. Terugblik op laatste vergadering ( zie toelichting)

 

 1. ASD Vacatures (zie toelichting)

 

 1. Positionering van de (nieuwe) ASD in het sociale domein (Zie toelichting)

 

 

 1. Ingekomen stukken
 2. Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning (Adri)
 3. Uitnodiging Werkgroep Mantelzorg
 4. Uitnodiging beleidsregels Wmo & Jeugdzorg

 

 1. Mededelingen

 

 1. Terugblik:
 2. Bestuurlijk overleg op 11 december 2015
 3. WOW - overleg op 11 december 2015
 4. Samenstelling Werkgroepen
 5. Planning 2016

iii.    Verdiepingsdagen

 1. Nieuwjaarsreceptie gemeente Middelburg
 2. Uit de aandachtsvelden
 3. Jeugd en Onderwijs
 4. Mobiliteit en Toegankelijkheid
 5. Werk en Inkomen
 6. Welzijn en Mantelzorg
 7. Wonen en Leefomgeving

 

 1. Nog te bepalen:
 2. rooster van aftreden
 3. benoeming vicevoorzitter

 

 

 1. Rondvraag

 

Toelichting:

Punt 4:

Het ingelaste agendapunt waarin het eerste concept website ASD werd gepresenteerd liep uit door de discussie die de presentatie opliep. Daardoor kwam een aantal agendapunten in de knel; er bleef te weinig tijd over voor de rest van de agenda. Dat werd weer veroorzaakt door het streven de agenda te behandelen tussen 19:30 en 21:00 uur.

Voorgesteld wordt:

21:00 uur als einde vergadering is een mooi streven, maar geen doel op zich; zeker in deze startfase valt er nog veel met elkaar te bespreken; 1½ uur zal te weinig zijn. Er is geen reden onszelf die tijdklem op te leggen.

 

Punt 5:

In de aanloopfase naar de totstandkoming van de ASD is uitgegaan van 10 leden, exclusief de voorzitter. Nu zich twee geselecteerde leden alsnog terugtrokken bestaan er twee vacatures. De vraag of met de huidige acht leden de vijf bekende aandachtsgebieden (elk weer bestaand uit twee subgebieden) voldoende kunnen worden afgedekt.

Voorgesteld wordt:

 • - Nogmaals de vraag onder ogen te zien of de afgesproken portefeuilleverdeling de aandachtsgebieden voldoende afdekt (zie daarvoor de verslagen van november en december 2015)
 • - Zo neen, stappen te ondernemen deze vacatures snel in te vullen
 • - Een profiel op te stellen dat op het eerste aandachtsstreepje is gebaseerd

Zonder openstelling van deze vacatures hebben zich inmiddels twee personen geïnteresseerd getoond. Beiden zijn uitgenodigd de secretaris een relevant CV te zenden.

Voorgesteld wordt daarom voorts:

 • - Uit de raad een selectiecommissie samen te stellen
 • - Deze te laten bestaan uit voorzitter, secretaris en een derde nog aan te wijzen lid vanuit de raad
 • - Deze selectiecommissie met beide personen een selectiegesprek te laten voeren en
 • - Op basis van deze gesprekken de voltallige raad een voorstel te doen over benoeming of afwijzing

 

 

In de marge van deze voorstellen wordt ook nog het volgende voorgesteld:

 • - Het Reglement van Orde van de ASD bepaalt dat het aantal leden van de raad ± 10 bedraagt. Dit dient zo te worden verstaan dat met 10 leden geen maximum wordt bedoeld, maar dat gekwalificeerde belangstellenden zonder bezwaar ook in de raad kunnen worden benoemd, ook al wordt het getal van 10 daarmee overschreden.

 

 

Punt 6:

WMO-raad en Seniorenraad gingen onlangs op in de nieuw gevormde ASD. Deze nieuwe raad is méér dan de optelsom van de beide rechtsvoorgangers. Aan het bestaande sociale domein van Middelburg werden als gevolg van de decentralisatie van rijk naar gemeenten op 1 januari 2015 immers nieuwe taken en verantwoordelijkheden toegevoegd.

Binnen het ‘spelersveld’ van vele andere organisatie binnen het sociale domein, niet alleen binnen de gemeente Middelburg maar ook op Walcheren, dient de (nieuwe) ASD zijn plaats te bepalen. Die positionering raakt aan de relatie met het gemeentebestuur, met de gemeenteraad en met het ambtelijk apparaat, de relatie met gemeentelijke counterparts in Vlissingen en Veere, met zorgverleners, met cliënten en met organisaties  van wie de ASD in zijn adviezen geacht wordt de stem te vertolken. Daarnaast zegt de positiebepaling het nodige over de vereiste deskundigheid bij de leden van de ASD en over het gewenste daarop aansluitende intern functioneren van de ASD.

Het is daarom van belang om binnen de ASD die plaatsbepaling samen en in gezamenlijkheid te verduidelijken.

Voorgesteld wordt:

 • - op een (of meer opeenvolgende) thema-bijeenkomst(en) van de ASD, al of niet onder leiding van ‘derden’, het thema ’positionering van de ASD in het sociale domein’ te bespreken en te belichten
 • - En op basis daarvan gezamenlijke conclusies te trekken over het wenselijk functioneren van de raad.

 

No Comments Yet.

Leave a comment