Agenda 8 maart 2016

 

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 8 maart 2016

Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur

 

 

 1. Opening
 2. Officiële benoeming Ka Struijk als lid van de ASD
 3. Gesprek met Judith de Jong

 

 1. Notulen vorige vergadering
 2. Redactioneel
 3. Inhoudelijk
 4. Actiepuntenlijst
 5. Besluitenlijst

 

 1. Mededelingen en terugblik
 2. Terugblik op beschermd wonen
 3. Verdiepingsdag PGB

 

 1. Planning Beleidsmatige Samenwerking Vlissingen, Veere, Middelburg

 

 1. Deskundigheidsbevordering van de ASD-leden

 

 1. Uitbreiding ASD in 2016

 

 1. Uit de aandachtsvelden
 2. Jeugd en Onderwijs
 3. Mobiliteit en Toegankelijkheid
 4. Werk en Inkomen
 5. Welzijn en Mantelzorg
 6. Wonen en Leefomgeving

 

 1. Bestuurlijk en Walchers Breed Overleg op 10 maart

 

 

 1. Rondvraag

 

 

Reminder ingekomen stukken:

Ongevraagd advies stapelingskosten

Verordening Behandeling Klachten informatie Woondroom en Zeeuws Lef

Adviesnota B&W Jeugd en Politiek

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

Toelichting  punt 4

Op het laatste bestuurlijk overleg is bijgevoegde planning aan de orde geweest. Deze planning dient gezien te worden als een dynamisch document, d.w.z. dat er in de loop van het jaar andere onderwerpen aan kunnen worden toegevoegd. Niettemin is dit overzicht handig i.v.m. onze eigen capaciteitsplanning.

Kanttekening: het gaat om 47 beleidspunten, aan de Walcherse Adviesraden wordt volgens deze planning slechts 5x om advies gevraagd.

 

Toelichting punt 5

De afspraak staat dat wij de komende vergaderingen ruimte vrijmaken om te werken aan onze deskundigheidsbevordering.

In overleg met Marleen is afgesproken dat op de volgende vergadering het onderwerp ‘Porthos’ aan de orde komt.. Planning: inleiding van ± 30 minuten; beantwoording van vragen: ± 15 minuten.

 

 

Toelichting punt 6

Karin Struijk is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders benoemd als lid van de ASD.

 Ondanks de benoeming van Karin blijven we kwetsbaar: in getal maar ook omdat een aantal van ons wegens persoonlijke omstandigheden niet op 365/365 basis per jaar beschikbaar is.

Daar komt bij dat een aantal leden (uiteraard) nog niet voldoende deskundig is en dat het wellicht aanbeveling verdient binnen de raad deskundigheidskernen te vormen die gezamenlijk relevante netwerken onderhouden, elkaar kunnen vervangen en inhoudelijk feed-back op elkaar kunnen geven. Voorgesteld wordt tegen deze  achtergrond onze sterkte (nogmaals) te bezien.

 

 

Toelichting punt 8

Hebben wij punten die we in willen brengen ?

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment