De ASD in 2020

De Adviesraad Sociaal Domein in 2020

 

  1. Algemeen

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is in deze vorm nu enkele jaren actief. Het aantal leden bedraagt eind december 10, nadat er in 2019 enkele mutaties hebben plaatsgevonden (twee leden zijn vertrokken en er zijn twee leden nieuwe leden aangetrokken). De ASD zal in 2020 twee nieuwe leden proberen aan te trekken om op het gewenste aantal van minimaal 12 leden te komen.

In dit document wordt beschreven hoe de ASD in 2020 invulling wil geven aan haar opdracht.

 

  1. Positie en rol ASD

De taak van de ASD is om het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) te adviseren over alle voorkomende zaken op het gebied van het sociaal domein. Daaronder vallen ook de onderwerpen die voortkomen uit de Participatiewet. Naast gevraagde adviezen heeft de ASD de ruimte om ongevraagde adviezen uit te brengen. Na de beslissing van de gemeente Middelburg om de Walcherse samenwerking in Porthos te beëindigen het opheffen van Walcheren voor Elkaar is de gezamenlijke advisering vanuit de drie Walcherse adviesraden zo goed als stil gevallen. Dat neemt niet weg dat bij Walchers brede onderwerpen waar nuttig en nodig de samenwerking met de Veerse en/of Vlissingse adviesraad gezocht zal blijven worden.

Door de ASD is geconstateerd dat de relatie met de gemeente geïntensiveerd moet worden. In 2020 zullen daartoe de volgende stappen worden gezet: verhoging van het aantal contact/overleg momenten met de twee wethouders die portefeuillehouder zijn voor het sociaal domein, en het aanhalen van de contacten met de gemeenteambtenaren die het college bijstaan op de betreffende beleidsterreinen. Om tot een goede samenwerking te komen is het daarnaast gewenst dat de gemeente de ASD tijdig betrekt bij de beleidsvorming, evaluatie en bijstelling van het beleid

In de afgelopen jaren is de ASD tot het inzicht gekomen dat het wenselijk is om meer contact te zoeken met (leden van) de gemeenteraad. Daartoe zullen de gemeenteraadsvergaderingen en de commissievergaderingen van de commissie Maatschappelijke Zaken nauwlettend worden gevolgd en op daarvoor in aanmerking komende worden DE bezocht. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen inzake het sociale domein zullen relevante workshops en infomarkten worden bezocht. Ook worden de contacten tussen de leden van de ASD en gemeenteambtenaren en raadsleden gestimuleerd.

 

 

Relatie met de achterban, de bewoners van Middelburg

De ASD is zich bewust van zijn rol als vertegenwoordiger van de burgers van Middelburg. Voor een goed functioneren van de adviesraad moeten de leden op de hoogte zijn van de wensen van de burgers in het sociaal domein. De ASD wil daartoe m.i.v. 2020 het contact met de achterban versterken door o.a. het uitnodigen van burgers voor een gedeelte van de vergaderingen van de adviesraad, het up-to-date houden van de website van de adviesraad en onderzoeken van andere mogelijkheden van digitale communicatie. In het voorjaar zal informatie over de (gedeeltelijke) openbaarheid van de vergaderingen van de adviesraad worden verspreid. Eind 2020 zal de ervaring hiermee worden geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie kan mede worden bezien of meer contactmomenten (themabijeenkomsten, spreekuur voor burgers) zinvol zijn.

 

 

Relatie met organisaties en instellingen.

In het voorliggende veld zijn meerdere organisaties actief in de praktische ondersteuning van de burgers. De ASD heeft inmiddels contact gelegd met de Stichting Welzijn en met hen afgesproken periodiek met elkaar contact te houden. Ook met andere organisaties zullen contacten worden gelegd, o.a. door vertegenwoordigers van die organisaties uit te nodigen voor uitwisseling van ideeën in de vergaderingen van de adviesraad. Via deze weg komt de ASD ook meer te weten over de gevolgen van de praktische uitwerking van beleidsbeslissingen van de gemeente.

De adviesraad wacht met belangstelling af hoe de toegang (TIM) en de ingang in 2020 zullen worden vormgegeven. De in te stellen wijknetwerken zullen voor leden van de ASD een belangrijke gesprekspartner zijn in het volgen van de uitvoering van het beleid. De leden van de adviesraad zullen daartoe bijeenkomsten van de wijktafels bezoeken.

 

Inhoudelijke aandachtspunten

2020 is een belangrijk jaar, gelet op het in werking treden van de nieuwe uitvoeringsorganisatie van het sociaal domein. Uiteraard zal de ASD dit proces intensief volgen en het college hierover gevraagde en ongevraagd van advies geven. Zo heeft de raad al meermalen aandacht gevraagd voor het beperken van onzekerheden in de overgangssituatie, door o.a. tijdige en heldere communicatie naar de burgers over de veranderingen.

Andere onderwerpen die de adviesraad met aandacht zal volgen zijn de ontwikkelingen op het gebied van het armoedebeleid, de jeugdzorg, beschermd wonen en de Omgevingswet. Aandachtspunt is dat er niet een nog groter beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en inzet van het eigen netwerk, aangezien de grenzen van deze invalshoek zijn grenzen heeft bereikt of overschreden.

Het spreekt voor zich dat de adviesraad daarnaast alle andere relevante ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein zal volgen.

 

No Comments Yet.

Leave a comment