Jaarplan 2021

De Adviesraad Sociaal Domein in 2021

 

  1. Algemeen

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, over alle voorkomende zaken op het gebied van het sociaal domein, zoals geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Onder de adviserende taak van de raad vallen ook onderwerpen uit de Participatiewet. In 2021 krijgt de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden op grond van de Inburgeringswet, waarmee uitbreiding plaatsvindt van de adviserende taak van de raad.

In dit document wordt beschreven welke belangrijke ontwikkelingen in 2021 spelen en hoe de ASD in 2021 zijn adviserende rol wil vervullen.

 

  1. Belangrijke ontwikkelingen in 2021

Het sociaal domein in Middelburg wordt, evenals in andere gemeenten, overschaduwd door financiële tekorten en de daarmee samenhangende bezuinigingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de wijziging van de organisatie van het sociaal domein, t.w. de verandering in de toegang en de organisatie van het voorliggend veld. De ASD heeft periodiek overleg met bestuurders en ambtenaren van de gemeente en wordt zo continu geïnformeerd over de voortgang van de processen. Voor de ontwikkeling van een goed functionerende toegang in Middelburg (TIM) en de organisatie van het voorliggende veld (wijknetwerken) is eind 2020 een bestuursopdracht gegeven aan een daarvoor vrijgemaakte projectleider om dit proces goed te kunnen volgen zal in 2021 periodiek overleg plaatsvinden met de projectleider  en andere betrokken ambtenaren. Zo is de adviesraad in staat het college tijdig te adviseren  op daarvoor in aanmerking komende momenten. Zonodig zullen ook ongevraagde adviezen worden uitgebracht indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Ook de ontwikkelingen in de jeugdzorg zijn een belangrijk aandachtspunt voor de ASD. Door voortdurende problemen bij Intervence zijn de Zeeuwse gemeenten, in samenspraak met landelijke partijen, voornemens om organisatorische aanpassingen door te voeren. Door de ingrijpende gevolgen van de Coronacrisis vraagt de jeugdzorg om extra aandacht van de ASD. Via zijn adviserende taak hoopt de raad  een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van een goed organisatiemodel, met behoud van goede zorg in de overgangsperiode. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het een de gemeente overstijgende problematiek betreft, waardoor de mogelijkheden van beïnvloeding beperkt zijn. Zonodig zal samenwerking met andere adviesraden worden gezocht, in de eerste plaats op Walchers niveau.

 

  1. Samenstelling ASD

Eind 2020 telde de adviesraad 13 leden, inclusief de (in functie benoemde) voorzitter. De raad kiest uit hun midden een secretaris.

In het derde kwartaal van 2021 zijn  5 leden aftredend. Vooruitlopend op het vertrek van deze leden  zal de raad tijdig vacatures uitzetten om nieuwe leden aan te stellen. Mede gelet op de  ledenwisseling zal de raad onderzoeken of er trainingen kunnen worden gevolgd om de kennis van de leden over het sociaal domein en de rol van de adviesraad daarin  te versterken.

 

4 .Werkwijze en aandachtspunten ASD

Zoals gezegd adviseert de adviesraad op aanvraag en op eigen initiatief. In het jaarplan voor 2020 had de ASD uitgesproken de contactmomenten met bestuurders en ambtenaren te intensiveren. Dit voornemen heeft ertoe geleid dat met de betreffende wethouders  afspraken zijn gemaakt over minimaal 2 overlegmomenten per jaar en met de contactambtenaren is er nu goedlopend periodiek overleg per onderwerp/project. In de uit te brengen adviezen zal de adviesraad aandacht besteden aan het stellen van heldere doelen doelen door de gemeente en het inlassen van evaluatiemomenten in de ontwikkeling van voorgenomen beleid. Ook is de adviesraad voornemens om actiever te monitoren wat er met zijn adviezen gebeurt, met als doel de slagvaardigheid van de raad te vergroten.

Intern worden voor de actuele onderwerpen werkgroepen geformeerd waarin de advisering wordt voorbereid. De trekker van deze werkgroepen zorgt voor terugmelding uit de werkgroepen en de agendering daarvan in de plenaire raadsvergaderingen. De aan het begin van 2021 werkzame werkgroepen zijn: inburgeringswet, jeugdhulp en -zorg met specifieke aandacht voor organisatorische opvolging Intervence en bezuinigingen sociaal domein. Werkgroepen zijn en worden samengesteld rond zich aandienende adviesaanvragen.

In de afgelopen jaren is de ASD tot het inzicht gekomen dat het wenselijk is om meer contact te zoeken met (leden van) de gemeenteraad. Daartoe zullen de gemeenteraadsvergaderingen en de commissievergaderingen van de commissie Maatschappelijke Zaken door de leden worden gevolgd en op daarvoor in aanmerking komende worden  bezocht. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen inzake het sociale domein zullen de leden deelnemen aan door de gemeente of andere partijen uit het sociaal domein te organiseren bijeenkomsten.

 

 

  1. Relatie met de achterban, de bewoners van Middelburg

De ASD is zich bewust van zijn rol als vertegenwoordiger van de burgers van Middelburg. Voor een goed functioneren van de adviesraad moeten de leden op de hoogte zijn van de wensen van de burgers in het sociaal domein. De ASD had zich voorgenomen om in 2020 het contact met de achterban te versterken door o.a.  het uitnodigen van burgers voor een gedeelte van de vergaderingen van de adviesraad. Omdat de Coronacrisis fysieke aanwezigheid op vergaderingen onmogelijk maakte is dit voornemen aangehouden. Andere manieren om contact met de burgers te onderhouden zijn het up-to-date houden van de website van de adviesraad en eventueelInkoop andere mogelijkheden van digitale communicatie.

 

  1. Relatie met organisaties en instellingen.

In het voorliggende veld zijn meerdere organisaties actief in de praktische ondersteuning van de burgers. De ASD heeft inmiddels contact met de Stichting Welzijn Middelburg. Afgesproken is om periodiek met elkaar contact te houden. Ook met andere organisaties zullen contacten worden gelegd, o.a. door vertegenwoordigers van die organisaties uit te nodigen voor uitwisseling van ideeën in de vergaderingen van de adviesraad. Via deze weg kan de ASD ook meer zicht krijgen op de maatschappelijke gevolgen van beleidsbeslissingen van de gemeente..

A. de Jong                                            B.J. van Dijk

Voorzitter                                           Secretaris

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment