Jaarverslag 2020

Adviesraad Sociaaldomein Middelburg

 Jaarverslag 2020

 Voorwoord

Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was het gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten.

WMO-raad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD werd opgericht.

De ASD adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over het (voorgenomen) beleid binnen het sociale domein. De raad doet dit aan de ene kant op basis van persoonlijke expertise en ervaring van de leden van de raad en aan de andere kant door contact te onderhouden met allerlei groeperingen die mensen vertegenwoordigen voor wie dit gemeentelijk beleid bedoeld is.

Dit verslag is een weergave van de werkzaamheden van de ASD in 2020 en daarmee ook de publieke verantwoording van de ASD.

De raad heeft er wederom voor gekozen summier verslag te doen van zijn aan het college van B&W uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen, van de gezamenlijk met de WMO-raden van de gemeenten Veere en Vlissingen uitgebrachte adviezen binnen het Walcherse gemeentelijke samenwerkingsverband en van zijn diverse contacten in het verslagjaar 2020.
Door de COVID-19  maatregelen was gedurende langere tijd fysiek overleg niet mogelijk en ook de contacten met de verschillende ambtenaren werden tot een minimum beperkt.
Vergaderingen en bijeenkomsten gebeurden via video-conference.

 

HET VERSLAG

 

Op 1 januari 2020 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit:

  1. de Jong (Aat) voorzitter

B.J. van Dijk (Bart) secretaris

  1. Labeur (Geerard)
  2. Imanse (Leanne)
  3. Franken (José)
  4. Tomasoa (Rudi)
  5. Boogaard (Adri)
  6. Geertsma (Robert)
  7. Jeras (Marjanne)
    C. de Nooijer (Chris)

 

Op 1 februari heeft Aat aangegeven zijn voorzitterschap met drie jaar te willen verlengen.

 

José gaf aan per 1 maart het lidmaatschap van de adviesraad te beëindigen.

Per 1 juli kwamen Huug Winfield en Emmy de Kraker-Pauw de ASD versterken

 

Per 1 oktober kwamen Hannie Vonk en Rob Kramer de ASD versterken

 

De raad werd qua aantal leden uitgebreid omdat in november 2021 vijf leden aftredend en niet meer herkiesbaar zijn en wij een ruime inwerkperiode raadzaam vinden.

 

De verschillende aandachtsvelden waren eind 2020 als volgt verdeeld:

Jeugd en Onderwijs: Rudi Tomasoa –Adri Boogaard- Leanne Imanse-Marjanne Jeras en Chris de Nooijer

Mobiliteit en Toegankelijkheid: Adri Boogaard– Geerard Labeur- Hannie Vonk

Werk en Inkomen: Leanne Imanse - Rudi Tomasoa- Bart van Dijk – Robert Geertsma -

Welzijn en Mantelzorg: Bart van Dijk (specifiek Welzijn) -Geerard Labeur (PGB-gerelateerd)-

Wonen en Leefomgeving: Robert Geertsma – Adri Boogaard

 

 

Werkgroepen

De vaste indeling van leden in werkgroepen is verlaten.

Indien nodig wordt er een werkgroep geformeerd naar beschikbaarheid en kennis.

 

Vergaderingen :

De ASD heeft afgelopen jaar  9 maal vergaderd waarvan 2x per videobellen

 

Walchers Breed
1x overleg tussen de DB’n van de Walcherse adviesraden
Intervence

 

Overleg met gemeente:
Actieplan Sociaal Domein (maandelijks)
Overleg met wethouder(s) 2x
Participatiefonds
Verordening Wmo en Jeugd
Beleidsregels Wmo en Jeugd 2x
Inburgeringswet

Buurtbus
Jeugd 2x

Inkoopstrategie Wmo

Dienstverlening

Intervence
Bestuursopdracht Middelburgse ondersteuningsstructuur 2022

Wij kunnen vaststellen dat de ASD steeds vaker proactief bij diverse zaken wordt betrokken en dat dit in een aangename sfeer gebeurd.

 

Bijgewoonde Bijeenkomsten:

Nieuwjaarsreceptie Gemeente
Nieuwjaarsreceptie LPM
Nieuwjaarsreceptie SWM
Informatieavond Jeugdhulp
Voor elkaar in Zeeland
Diverse wijktafels

 

 

 

Uitgebracht Adviezen:

Afbouw Participatiefonds
Woonvoorzieningen Wmo
Wijziging km tarief Wmo vervoer

Aangepaste advies wijziging km tarief Wmo vervoer
Verordening Wmo en jeugd

Financieel Herstelplan

 

Bezig gehouden met:

Participatiefonds

 

Deskundigheidsbevordering

Gastsprekers op ASD-vergaderingen
Eric de Ceuster (Woongoed)
Aschwin v.d Abeele (SWM) 2x

 

 

Middelburg, 1 januari 2021

 

Bart van Dijk

Secretaris

 

No Comments Yet.

Leave a comment