Over de Adviesraad

Sociaal domein

Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering. Porthos en Orionis Walcheren leveren ondersteuning en zorgen voor toegang naar alle organisaties.

Jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren moeten zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Opvoeden en opgroeien valt niet altijd mee. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Porthos.
Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Peuterspeelzalen vallen daar niet onder. Op Walcheren is de Stichting Kinderopvang Walcheren actief. Deze stichting biedt naast peuterspeelzaalwerk ook andere vormen van opvang aan.

U kunt zelf een school en vervolgopleiding kiezen voor uw kind. In Nederland is elk kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Het is de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk naar gewone scholen gaan, liefst in hun eigen buurt. Als uw kind ondersteuning nodig heeft, wordt samen met de school gekeken of dat mogelijk is op eigen school.


Welzijn en mantelzorg

Op Walcheren werken de 3 gemeenten (Vlissingen, Middelburg en Veere) samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Zij doen dit in Porthos. Als u hulp nodig heeft, zoekt u die in eerste instantie in de eigen omgeving. Porthos is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt. Zo kan iedereen op Walcheren zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.
Op het gebied van mantelzorg kunt u bij Manteling terecht voor advies, ondersteuning, of gewoon, voor een gesprek van mens tot mens. Manteling is er voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben.

Werk en inkomen

De gemeente biedt via Orionis Walcheren hulp bij werkloosheid, om weer zo snel mogelijk aan de slag te komen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar arbeidsparticipatie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een ander passend ondersteuningsaanbod toegepast voor participatie en sociale activering.
De gemeente biedt aan alle inwoners aanvullende inkomensvoorzieningen voor deelname aan de maatschappij en bijzondere kosten die worden gemaakt. Het is niet mogelijk om altijd iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Voor mensen zonder baan is er het vangnet van de uitkering.

Wonen en leefomgeving

Het uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Het liefst zelfstandig, maar als dat niet (meer) lukt, komt de dienstverlening naar u toe. U doet zelf wat u kan en uw omgeving ondersteunt u daarin.

Mobiliteit en toegankelijkheid

Mobiel zijn bevordert de zelfredzaamheid en ondersteunt het onderhouden van sociale contacten. Het kunnen bezoeken van familie, vrienden, huisarts en ziekenhuis, het kunnen meedoen aan activiteiten en het kunnen doen van boodschappen draagt bij aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Porthos is de toegang: het is de plek waar u als persoon naar toe kunt gaan omdat u iets nodig hebt, iets wilt vragen of iets duidelijk wilt maken. Die plek kan een letterlijk loket zijn (fysiek, telefonisch, digitaal) maar ook een zorgprofessional.

No Comments Yet.

Leave a comment