Antwoord College op adviezen Beleidsregels Bijzonder Bijstand

onderwerp Gevraagd advies Beleidsregels chronisch zieken en gehandicapten

Geachte heer Van Dijk,

Wij danken u voor het schriftelijke advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de nieuwe Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019 Middelburg. In uw brief geeft u enkele opmerkingen aan. Hieronder treft u onze reactie op uw brief aan.

Met betrekking tot artikel 1, lid 3 geeft u aan dat de begrippen ”aandoening” en ”spoedig” niet duidelijk genoeg zijn omschreven, waardoor ruimte kan ontstaan voor verschillende interpretatie. In andere artikelen is echter duidelijk beschreven wie wel en wie niet in aanmerking komen. De exacte voorwaarden komen later in de beleidsregels aan bod en die geven in onze optiek weinig ruimte tot interpretatie.

U geeft aan het begrip ”op andere wijze” uit artikel 6 te ruim te vinden. Wij zijn van oordeel dat maatwerk juist een niet te krappe definitie vereist, zodat ik de uitvoeringspraktijk in alle redelijkheid kan worden beoordeeld of er sprake is van een chronische ziekte of handicap.

Verder geeft u te kennen niet duidelijk te vinden wat in artikel 3 wordt bedoeld met de peildatum. De peildatum is gewijzigd naar 1 januari zodat per kalenderjaar een aanvraag ingediend kan worden. Indien het eigen risico in het kalenderjaar nog niet volledig is aangewend, kan dan bij het voldoen aan de criteria, een jaar later alsnog een aanvraag worden ingediend.
Gevraagd Advies Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg

Uw opmerking over de toelichting bij artikel 2 over de term ”arbeidsongeschiktheidsverzekering” is correct. Deze term is vervangen door de term ”arbeidsongeschiktheidsuitkering”.

Verder geeft u aan veel waarde te hechten aan onafhankelijke cliëntenondersteuning en vraagt daarom dit expliciet op te nemen in de nieuwe beleidsregels. Hier ligt in onze optiek vooral een taak voor adviesraden zelf. Zij kunnen als geen ander cliënten onafhankelijk adviseren. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verplicht onafhankelijke cliëntenondersteuning te organiseren, vanuit de Participatiewet niet. Wij vinden het daarom niet noodzakelijk om dit in de beleidsregels vast te leggen.

U stelt voor om bij zowel inwoners als professionals duidelijk onder de aandacht te brengen dat de regeling met betrekking tot bijzondere bijstand bedoeld is voor álle minima en niet alleen voor bijstandsgerechtigden. Wij onderkennen het belang van deze duidelijke communicatie. De nieuwe beleidsregels zullen op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd via het gemeenteblad. Daarnaast wordt een traject uitgezet van brede bekendmaking van de nieuwe beleidsregels, zoals aan organisaties die veel te maken hebben met mensen met een laag inkomen. De nieuwe beleidsregels zullen ook duidelijk worden gecommuniceerd naar Orionis Walcheren en de overige Walcherse gemeenten. Ook worden de nieuwe beleidsregels op de website gepubliceerd.

Wij hebben uw advies integraal toegevoegd aan de memo actieve informatie voor de raad zodat de raadsleden kennis hebben genomen van uw advies.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris,                     de burgemeester,

mr. A. van den Brink     mr. H.M. Bergmann

No Comments Yet.

Leave a comment