Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

 

Bijdrage voorzitter ASD voor het jaarverslag 2018

Het jaar 2018 stond voor de Adviesraad Sociaal Domein in het teken van de wisseling van het College van Burgemeester en Wethouders en van de ontwikkelingen rond Porthos.

De wijziging van het College betekende voor de ASD dat we afscheid moesten nemen van Saskia Szarafinski en kennis hebben gemaakt met haar opvolger, de heer Cees Lodder.

Het betekende ook dat ten tijde van de collegewisseling sommige zaken logischerwijs werden vertraagd en er wat minder adviesvragen aan de ASD werden gesteld. Tot vermindering van werk heeft dat overigens niet geleid, zoals u kunt lezen in het jaarverslag. Bovendien liep het traject rond de wijziging van de opzet van de toegang tot het sociaal domein onverminderd door. Gelet op het grote belang van dit onderwerp voor de bevolking van Middelburg, Veere en Vlissingen heeft de ASD de gang van zaken nauwlettend gevolgd en meerdere overleggen over dit onderwerp bijgewoond. In het kader van de advisering over Porthos heeft de ASD overlegd met de adviesraden van Veere en Vlissingen, teneinde waar mogelijk tot afstemming van de adviezen van de 3 raden te komen. Dit in het belang van het behoud van een gemeenschappelijke aanpak voor de maatschappelijke zorg op Walcheren.

Met de wisseling in het politieke landschap werd het pad van de gemeenschappelijke toegang verlaten en de koers van Middelburg verlegd naar een op de Middelburgse situatie  afgestemde aanpak, waarin uitgegaan wordt van het organiseren van de toegang op lokaal niveau via wijknetwerken. De adviesraad heeft deze nieuwe politieke realiteit geaccepteerd, maar heeft eind van het jaar wel de nodige kanttekeningen en vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van deze meer gedeconcentreerde aanpak, ondanks de gemotiveerde en  enthousiaste verdediging van deze koers door de nieuwe wethouder Cees Lodder. Hoewel de heer Lodder in het begin van 2019 is overleden wil ik al in dit verslag melden dat zijn overlijden voor de ASD een grote schok was en als een groot verlies wordt beschouwd voor de versterking van het sociaal domein.

Tot slot constateer ik dat er in de adviesraad een sterke motivatie aanwezig was om een bijdrage te leveren aan een goede en toekomstbestendige maatschappelijke zorg in Middelburg.

 

Voorwoord

Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. WMO-raad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD werd opgericht.

De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over het (voorgenomen) beleid binnen het sociale domein. De raad doet dit aan de ene kant op basis van persoonlijke expertise en ervaring van de leden van de raad en aan de andere kant door contact te onderhouden met allerlei groeperingen die mensen vertegenwoordigen voor wie dit gemeentelijk beleid bedoeld is.

Dit verslag is een weergave van de werkzaamheden van de ASD in 2018 en daarmee ook de publieke verantwoording van de ASD.

De raad heeft ervoor gekozen summier verslag te doen van zijn aan het college van B&W uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen, van de gezamenlijk met de WMO-raden van de gemeenten Veere en Vlissingen uitgebrachte adviezen binnen het Walcherse gemeentelijke samenwerkingsverband en van zijn diverse contacten in het verslagjaar 2018..

 

HET VERSLAG

Op 1 januari 2018 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit:
A. de Jong (Aat) voorzitter
B.J. van Dijk (Bart) secretaris
G. Labeur (Geerard)
L. Imanse (Leanne)
K. Struijk
R. Tomasoa (Rudi)
A. Boogaard (Adri)
W. Lagerweij (Wessel)
A. Senden (Annemiek)
J. Franken (José)

Per 1 februari kwam hier bij:
R. Geertsma (Robert)

Per 1 april om privé-redenen gestopt als lid van de adviesraad:
K. Struijk

In de september vergadering gaven Leanne Imanse, Geerard Labeur, Rudi Tomasoa, Adri Boogaard en Bart van Dijk aan nog een volgende termijn van drie jaar te ambiëren.

Op de vergadering van 10 april 2018 is er een nieuwe verdeling gemaakt.

De verschillende aandachtsvelden zijn nu als volgt verdeeld:

Jeugd en Onderwijs: Rudi Tomasoa –Adri Boogaard- Wessel Lagerweij – Leanne Imanse

Mobiliteit en Toegankelijkheid: Adri Boogaard– Geerard Labeur- Wessel Lagerweij

Werk en Inkomen: Leanne Imanse - Rudi Tomasoa- Bart van Dijk – Robert Geertsma - Annemiek Senden

Welzijn en Mantelzorg: Bart van Dijk (specifiek Welzijn) -Geerard Labeur (PGB-gerelateerd)- José Franken – Annemiek Senden

Wonen en Leefomgeving: Robert Geertsma – José Franken – Adri Boogaard

 Er is een vertaalslag gemaakt van aandachtvelden naar werkgroepen, dit om de samenwerking met de twee andere raden soepeler te laten verlopen.

De werkgroepen zijn als volgt samengesteld:

- Toegankelijkheid en Vervoer: Adri ,Wessel en Geerard

- Armoedebeleid: Leanne, Rudi, Bart, Robert en Annemiek

- Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en Cliëntondersteuning:  Geerard , Bart, Annemiek en José

- Ouderen: Adri en Bart

- Jeugd en Onderwijs: Rudi, Adri, Wessel en Leanne

- Inkoop en Begeleiding: Rudi, Geerard, José en Adri

- Porthos: Rudi, Bart, Aat, Geerard en Annemiek

- Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: Robert, José en Adri

- Orionis: zie Armoedebeleid

 

 

Vergaderingen :

De ASD heeft in 2018 tien maal vergaderd

 

Walchers Breed
Bestuurlijk overleg en gezamenlijk overleg Walcherse adviesraden 2x
Regiovisie Beschermd Wonen, MO en VO

Evaluatie Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

Evaluatie Doorontwikkeling pentekening (4x)
Werkgroep Kinderen groeien veilig thuis op
Inkoop Jeugdhulp

Bespreking projectvoorstel passend onderwijs
Walchers Platform voor de minima 4x
Gezondheidsnotitie Walcheren
Intervence

Samenwerken binnen de WMO
Schuldhulpverlening
Doelgroepenvervoer
Inkoop zorg (meerdere malen)

 

Overleg met gemeente:
Infographic zorg en ondersteuning 2018
Porthos/vinger aan de pols 8x

Gesprekken met de wethouders 2x
Servicebus
Schuldhulpverlening

Subsidie Regeling Peuterspeelzalen en Kinderopvang

 

Bijgewoonde Bijeenkomsten:

Nieuwjaarsreceptie Gemeente

Diverse bijeenkomsten Commissie MAZA

Speeddates Wmo Cafés

Wijkbijeenkomst Dauwendaele over de Vitale Revolutie
Kick-off bijeenkomsten Transformatie Jeugdhulp
Juvent Event 2018
Informatie bijeenkomst Schuldhulpverlening
Netwerkbijeenkomst  Onderwijs en Belangenbehartiging
Transitie Jeugdhulp 2x
Inkoop Dagbesteding
Afscheid Wethouder(s)
Informatiemarkt Schuldhulpverlening

Droomkaart van Middelburg
Walcherse Dialoog
Brainstorm voor schrijftraining medewerkers gemeente Middelburg
Kennismaking Gemeenteraad en vrijwilligersveld

Kwaliteit in Uitvoering
Feest van herkenning
Scheiden zonder schade

Brainstormsessie Omgevingswet

Renovatie Stationsbrug
Werkconferentie Kwaliteit in uitvoering

Ondertekening inkoopcontracten 2019 dagbesteding/begeleiding

 

Uitgebracht Adviezen:
Gevraagd advies verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.

Ongevraagd advies omtrent de Evaluatie van het klantproces binnen het sociaal domein op Walcheren. (Porthos)

Gevraagd advies Beschermd wonen, MO en VO

Gevraagd advies Evaluatie beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020

Ongevraagd spoedadvies doorontwikkeling Pentekening (Walchers breed)

Gevraagd advies individuele studietoeslag

Gevraagd advies over toegang tot de zorg in Middelburg

 

Bezig gehouden met:

Infographic zorg en ondersteuning 2018
Beschermd wonen
Schuldhulpverlening
Porthos
Jeugd en Onderwijs
Gezondheidsbeleid Walcheren
Evaluatie Stakeholders WVOZorg

 

Gastsprekers ASD vergaderingen
Gerard v.d. Wal -> De vitale Revolutie
Marleen de Voogd -> Onafhankelijke Cliëntenondersteuning
Tim Roeb -> Passend Onderwijs
Wethouder Lodder ->Sociaal Domein

 

 

Middelburg, 13 februari  2019

 

Bart van Dijk

Secretaris

 

No Comments Yet.

Leave a comment