Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Voorwoord
Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. WMOadvies-raad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD werd opgericht.
De ASD adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over het (voorgenomen) beleid binnen het sociale domein. De adviesraad doet dit aan de ene kant op basis van persoonlijke expertise en ervaring van de leden van de adviesraad en aan de andere kant door contact te onderhouden met allerlei groeperingen die mensen vertegenwoordigen voor wie dit gemeentelijk beleid bedoeld is.
Dit verslag is een weergave van de werkzaamheden van de ASD in 2019 en daarmee ook de publieke verantwoording van de ASD.
De adviesraad heeft ervoor gekozen summier verslag te doen van zijn aan het college van B&W uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen, van de gezamenlijk met de WMO-raden van de gemeenten Veere en Vlissingen uitgebrachte adviezen binnen het Walcherse gemeentelijke samenwerkingsverband en van zijn diverse contacten in het verslagjaar 2019.

HET VERSLAG
Op 1 januari 2019 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit:
A. de Jong (Aat) voorzitter
B.J. van Dijk (Bart) secretaris
G. Labeur (Geerard)
L. Imanse (Leanne)
J. Franken (José)
R. Tomasoa (Rudi)
A. Boogaard (Adri)
W. Lagerweij (Wessel)
A. Senden (Annemiek)
R. Geertsma (Robert)

De verschillende aandachtsvelden waren als volgt verdeeld:
Jeugd en Onderwijs: Rudi Tomasoa –Adri Boogaard- Wessel Lagerweij – Leanne Imanse
Mobiliteit en Toegankelijkheid: Adri Boogaard– Geerard Labeur- Wessel Lagerweij
Werk en Inkomen: Leanne Imanse - Rudi Tomasoa- Bart van Dijk – Robert Geertsma -Annemiek Senden
Welzijn en Mantelzorg: Bart van Dijk (specifiek Welzijn) -Geerard Labeur (PGB-gerelateerd)- José Franken – Annemiek Senden
Wonen en Leefomgeving: Robert Geertsma – José Franken – Adri Boogaard

Er is een vertaalslag gemaakt van aandachtvelden naar werkgroepen, dit om de samenwerking met de twee andere raden soepeler te laten verlopen.
De werkgroepen zijn als volgt samengesteld:
- Toegankelijkheid en Vervoer: Adri ,Wessel en Geerard
- Armoedebeleid: Leanne, Rudi, Bart, Robert en Annemiek
- Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en Cliëntondersteuning: Geerard , Bart, Annemiek en José
- Ouderen: Adri en Bart
- Jeugd en Onderwijs: Rudi, Adri, Wessel en Leanne
- Inkoop en Begeleiding: Rudi, Geerard, José en Adri
- Porthos: Rudi, Bart, Aat, Geerard en Annemiek
- Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: Robert, José en Adri
- Orionis: zie Armoedebeleid

Per 14 april 2019 kwam M. Jeras (Marjanne) en per 1 december 2019 kwam C. de Nooijer (Chris) de ASD versterken.
Marjanne wordt bij de werkgroepen Jeugd en Onderwijs en Inkoop en Begeleiding ingedeeld.
Chris moet nog ingedeeld worden.
Op 11 september 2019 gaf Wessel Lagerweij te kennen wegens privéomstandigheden per direct met de ASD te stoppen.
Annemiek Senden moest vanwege nieuwe werkzaamheden per 31 december de ASD verlaten.

Vergaderingen :
De ASD heeft in 2019 10 maal vergaderd (2x met wethouder)

Walchers Breed
Beschermd Wonen 2x
Onafhankelijke Cliëntenondersteuning
Verordening WMO en Jeugdwet
Aanbesteding Hulpmiddelen
Doelgroepenvervoer

Overleg met gemeente:
Toegang WMO (Porthos) 8x
Brainstorm naamgeving Toegang
Servicebus
Kadernota Orionis
Actieplan Sociaal Domein 3x
Presentatie TIM

Bijgewoonde Bijeenkomsten:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente
Nieuwjaarsreceptie Samen Vrijwillig
Afscheidsreceptie Peter v.d. Meer
Uitreiking Jaarboek 2018 WMO adviesraad Vlissingen
Informatiemarkt Zorg
Omgevingsvisie
Congrestival Samen Voelt Beter (WVOZORG)
Lezing Beschermd wonen van Adviesraad Vlissingen
Open Huis SWM
Overleg met SCW
Walchers Platvorm voor de minima 4x

Uitgebracht Adviezen:
Gevraagd advies Bijzondere Bijstand
Gevraagd advies Chronisch Zieken en Gehandicapten
Gevraagd advies Kadernota Orionis
Gevraagd advies actieplan sociaal domein
Ongevraagd advies versnellingsagenda Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang

Bezig gehouden met:
Renovatie Stationsbrug
Servicebus
Beschermd Wonen
Orionis
Porthos (Toegang tot de Zorg)
Verordening WMO en Jeugdhulp
Actieplan Sociaal Domein

Deskundigheidsbevordering

Gastsprekers op ASD-vergaderingen
Marleen de Voogd -> Wijknetwerken
Wethouder Lodder -> toegang tot de zorg
Evelien de Schipper -> samenleving
Stefan Hageman -> Leefomgeving
Aschwin van de Abeele -> het voorliggend veld
Ellenoor de Fretes -> Jeugdzorg
3 avonden door Stimulansz

Middelburg, januari 2020

Bart van Dijk
Secretaris

No Comments Yet.

Leave a comment