Jaarverslag 2021

Adviesraad Sociaaldomein Middelburg

Jaarverslag 2021

Voorwoord

Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was het gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten.

WMO-adviesraad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD  opgericht.

De ASD adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over het (voorgenomen) beleid binnen het sociale domein. De raad doet dit aan de ene kant op basis van persoonlijke expertise en ervaring van de leden van de raad en aan de andere kant door contact te onderhouden met allerlei groeperingen die mensen vertegenwoordigen voor wie dit gemeentelijk beleid bedoeld is.

Dit verslag is een weergave van de werkzaamheden van de ASD in 2021 en daarmee ook de publieke verantwoording van de ASD.

De adviesraad heeft er wederom voor gekozen summier verslag te doen van zijn aan het college van B&W uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen, van de gezamenlijk met de WMO-raden van de gemeenten Veere en Vlissingen uitgebrachte adviezen binnen het Walcherse gemeentelijke samenwerkingsverband en van zijn diverse contacten in het verslagjaar 2021.
Door de COVID-19  maatregelen was gedurende langere tijd fysiek overleg niet mogelijk en ook de contacten met de verschillende ambtenaren moesten tot een minimum beperkt worden.
Veel vergaderingen en bijeenkomsten gebeurden via video-conference.
Ondanks alle  maatregelen kunnen wij vaststellen dat de ASD steeds vaker proactief bij diverse zaken wordt betrokken.

 

HET VERSLAG

Op 1 januari 2021 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit:

de Jong (Aat) voorzitter
B.J. van Dijk (Bart) secretaris
Labeur (Geerard)
Imanse (Leanne)
Tomasoa (Rudi)
Boogaard (Adri)
Geertsma (Robert)
Jeras (Marjanne)
C. de Nooijer (Chris)
Winfield (Huug)
de Kraker-Pauw (Emmy)
Vonk (Hannie)
Kramer (Rob)

Op 1 november kwam Mourijn van ’t Hof de adviesraad versterken.
Op 17 november namen we afscheid van Geerard en Adri.

Aandachtsvelden
Jeugd en Onderwijs
: Rudi – Leanne – Marjanne – Chris - Emmy

Mobiliteit en Toegankelijkheid:  Hannie – Huug- Bart

Werk en Inkomen: Leanne – Rudi – Bart- Robert Rob- Mourijn

Welzijn en Mantelzorg: Bart (specifiek Welzijn) - Hannie- Rob - Mourijn

Wonen en Leefomgeving: Robert – Adri – Hannie- - Huug

 

Werkgroepen

De vaste indeling van leden in werkgroepen is verlaten.

Indien nodig wordt er een werkgroep geformeerd naar beschikbaarheid en kennis.

 

Vergaderingen :
De ASD heeft 10x vergaderd, waarvan 8x online
4X zijn er gastsprekers geweest over de volgende onderwerpen: wonen, TIM, inburgering en mantelzorg

 

Overleg met de Walcherse Wmo adviesraden

2x , waarvan 1x online

Overleg met wethouders

2x online

Overleg met gemeenteambtenaren:
Actieplan Sociaal domein 6x
Dienstverlening 2x
Inkoopstrategie 2x
Jeugd
Inburgering
Bestuursopdracht en voorliggend veld
Onafhankelijke Cliëntenondersteuning 2x

Airbnb 2x
Regiovisie Beschermd Wonen
Beschermd wonen 2x

 

Bijgewoonde Bijeenkomsten:
Dialoogtafels
Wijktafels
Norm van Opdrachtgeverschap
Focusgroep Mobiliteit
Informatie avond Beschermd Wonen
Aanschuiven bij werkoverleg cluster Beleid

 

Uitgebracht Adviezen:
Brief over Intervence en beantwoord
Middelburgs model en Bestuursopdracht en beantwoord
Air BnB
Verleggen buslijnen
Regionale Mobiliteitsstrategie
Regiovisie Beschermd Wonen Zeeland en beantwoord

 Gesprek met fracties gemeenteraad
1x online

Deskundigheidsbevordering

7 leden hebben meegedaan aan een trainingsdag die voor de gezamenlijke Walcherse adviesraden werd gehouden. Deze dag werd verzorgd door de Koepel.

Walchers Platform voor Minima (WPM)

Helaas gingen de vier geplande bijeenkomsten door de Covid-19 maatregelen niet door.
Tevens werd duidelijk dat diverse bestuursfuncties niet gevuld konden worden en liep ook de animo bij de deelnemers terug.
Daarom werd het WPM per 1-1-2022 opgeheven.

 

1 januari 2022

 

Bart van Dijk

Secretaris ASD Middelburg,

 

No Comments Yet.

Leave a comment