Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg
(zie ook: toelichting)

1. Samenstelling van de Adviesraad (ASD)
1.1
De ASD bestaat uit ± 10 leden. Van belang bij de samenstelling van de raad is dat (a) de 5 velden die tezamen het Sociaal Domein omspannen met voldoende deskundigheid en ervaring van de leden worden afgedekt, (b) de continuïteit en voortgang van werkzaamheden binnen elk aandachtsgebied kan worden gegarandeerd en (c) de werklast van de leden ongeveer dezelfde is. De velden van het Sociaal Domein zijn Jeugd en Onderwijs, Welzijn en Mantelzorg, Werk en Inkomen, Wonen en leefomgeving en Mobiliteit en Toegankelijkheid.
1.2
Leden van de ASD worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg op voordracht van de ASD. De raad werft en selecteert zelf haar beoogde nieuwe leden.
1.3
Leden van de ASD worden voor een periode van 3 jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd.
1.4
De ASD stelt een rooster van aftreden op. Dit rooster voorziet in een evenwichtige vervanging van leden, en wel zo dat opgebouwde ervaring binnen de raad blijft gegarandeerd.
1.5
De voorzitter van de ASD wordt in functie benoemd. De voorzitter wordt geen specifiek aandachtsveld toebedeeld. De voorzitter leidt de ASD, zit vergaderingen van de raad voor en vertegenwoordigt de raad naar buiten.
1.6
De leden van de raad benoemen uit hun midden een vicevoorzitter en een secretaris. 1.7
De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 1.8
De secretaris:
- verzorgt de formele correspondentie van de raad,
- concipieert formele adviezen van de raad aan het college van B&W
- beheert en onderhoudt de website van de raad in overleg en samenspraak met de leden van de raad die voor een veld inhoudelijk verantwoordelijkheid dragen,
- bereidt de agenda van vergaderingen van de ASD voor,
- is verantwoordelijk voor het archief van de ASD, en
- bereidt het jaarverslag van de ASD voor.
1.9
De gemeente Middelburg faciliteert de verslaglegging van de reguliere vergaderingen van de ASD.

2. Klankbordgroepen
De ASD kan besluiten tot het instellen van tijdelijke of permanente klankbordgroepen. Doel daarvan is (a) eigen deskundigheid van de raad te verdiepen en verbreden en (b) draagvlak voor haar werkzaamheden en de inhoud van haar adviezen te vergroten. Leden die binnen de raad aanspreekpunt zijn voor een inhoudelijk veld van het Sociaal Domein fungeren namens de raad als vast contact en eerste aanspreekpunt met klankbordgroep(en).

3. Vergaderingen van de ASD
3.1
De ASD komt in principe 10 keer per jaar bijeen, telkens op de 2e dinsdag van de maand behalve in de maanden juli en augustus.
3.2
Vergaderingen van de raad zijn niet openbaar. Voor vergaderingen wordt steeds een beleidsambtenaar van de gemeente uitgenodigd. Deze is geen lid van de ASD maar vergaderdeelnemer zonder stemrecht. Op uitnodiging van de raad kunnen derden in de vergadering worden uitgenodigd om op specifieke onderwerpen nadere toelichting te geven. Dit wordt in voorkomend geval op de agenda vermeld.
3.3
Agenda en bijbehorende stukken worden 10 dagen voor de volgende vergadering van de raad (digitaal) verzonden. De agenda wordt tegelijkertijd ook gepubliceerd op de website van de raad.
3.4
In elke vergadering van de raad wordt door de betrokken leden vanuit de afzonderlijke aandachtsvelden van het Sociaal Domein en vanuit hun specifieke netwerk een update van de afgelopen maand gegeven.
3.5
Iedereen die aan vergaderingen van de raad deelneemt kan - mits toegelicht met voldoende informatie - bij de voorzitter en/of secretaris agendapunten voor behandeling voordragen. Als er voor de voorzitter reden is het voorgedragen agendapunt niet te agenderen, licht hij dit besluit in de vergadering gemotiveerd toe.
3.6
Nadat het verslag van een raadsvergadering is vastgesteld wordt het - met uitzondering van informatie over personen - gepubliceerd op de website van de raad.

4. Adviezen van de ASD aan het college van B&W
4.1
De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over thema’s binnen het Sociaal Domein. Elk lid van de raad kan de ASD gemotiveerd voorstellen doen voor een ongevraagd advies aan het college van B&W.
4.2
Adviezen zijn (a) steeds schriftelijk, (b) voorzien van een concrete aanleiding of een motief om te adviseren en (c) naar behoren toegelicht.
4.3
Voordat een formeel advies wordt uitgebracht, wordt het als conceptadvies met alle daarbij behorende stukken voor overleg en besluitvorming in de ASD geagendeerd.
4.4
De ASD streeft naar consensus over de inhoud van haar adviezen.
4.5
Nadat de raad haar advies aan het college van B&W heeft uitgebracht wordt het met een toelichting gepubliceerd op de website van de raad.
5.
Functioneren van de ASD
Eenmaal per jaar, in de decembervergadering, evalueert de raad het eigen functioneren.

6. Jaarverslag
Eenmaal per jaar, in de februarivergadering, stelt de raad het jaarverslag vast op basis van een concept dat door voorzitter en secretaris wordt opgesteld. Dit jaarverslag wordt schriftelijk aangeboden aan het college van B&W en gepubliceerd op de website van de raad.
7. Uitvoeringsagenda
De raad stelt jaarlijks, in de januarivergadering, haar uitvoeringsagenda voor het komende jaar vast. Deze agenda wordt op de website van de raad gepubliceerd.

8. Bijzondere verplichtingen van de leden van de ASD
8.1
Leden van de raad onthouden zich van uitspraken en/of toezeggingen die de gehele ASD binden. In voorkomend geval is de voorzitter namens de raad woordvoerder in de richting van het College van Burgemeester en Wethouders en naar de pers.
8.2
Leden van de raad waken voor de verstrengeling van hun eigen persoonlijke en/of zakelijke belangen met die van de onafhankelijkheid van adviezen van de raad. Als deze situatie zich voordoet, wordt daarvan vroegtijdig melding gemaakt bij de voorzitter.

9. Onkostenvergoeding
Leden van de raad ontvangen een maandelijkse belastingvrije onkostenvergoeding.

10. Overige financiën van de ASD
In overleg met de gemeente is er budget voor representatiekosten, reiskosten buiten Walcheren, onderzoek en deskundigheidsbevordering. De ASD is geen gemeentelijke budgethouder.
11. Slotbepalingen
11.1
In gevallen waarin dit Reglement van Orde niet voorziet, wordt in overleg naar bevind van zaken gehandeld. In spoedeisende gevallen beslist de voorzitter.
11.2
De tekst van het vastgestelde reglement en toekomstige wijzigingen en/of aanvullingen worden gepubliceerd op de website van de raad.

Dit Reglement van Orde van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Middelburg is vastgesteld in de vergadering van de raad op dinsdag 8 december 2015.

A.A. Smeels
voorzitter

B. J. van Dijk
secretaris

 

 

Toelichting op het Reglement van order. Klik hier

No Comments Yet.

Leave a comment