Toelichting Reglementen ASD Middelburg

Toelichting Reglementen ASD Middelburg

Algemeen
Om de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) op hoofdlijnen waar nodig en nuttig enigszins te stroomlijnen, vindt de raad het wenselijk die hoofdlijnen vast te leggen in een Reglement van Orde.

Het reglement is daarmee binnen de ASD een leidraad voor handelen en nalaten, maar biedt ‘naar buiten’ (gemeente, stakeholders, klankbordgroepleden) ook inzicht in de werkwijze van de raad. Het reglement is deels gebaseerd op een concept d.d. 21 augustus 2015 van de commissie die de totstandkoming van de ASD heeft voorbereid.

Hoofdlijnen hebben betrekking op (a) samenstelling, taken en taakverdeling, zittingsduur, werkwijze en waarborgen voor de continuïteit van werkzaamheden van en binnen de AR (art.1 t/m 3, 5 en 7), (b) de manier waarop adviezen aan het college van B&W tot stand komen (art. 4) en (c) bijzondere verplichtingen van leden van de raad (art. 8).

Transparantie
De ASD wenst in een open en openhartige sfeer binnen het sociale domein met haar relaties haar werk te doen: de raad heeft geen geheimen. Om die reden worden een aantal documenten van de raad al of niet in samengevatte vorm op haar website gepubliceerd: het Reglement van Orde (art. 11.2), de agenda van raadvergaderingen met bijbehorende stukken art. 3.1 en 3.3), vastgestelde vergaderverslagen van de raad (art. 3.6), uitgebrachte adviezen van de raad aan het college van B&W (art. 4.5), het jaarverslag over het afgelopen jaar (art. 6) en de Uitvoeringsagenda, het beleidsplan, voor het komende jaar (art. 7). Daarnaast dient vermeld dat de raad elk jaar haar eigen functioneren en dat van haar leden zal evalueren (art. 5). Die evaluatie wordt gemeld in het jaarverslag.

Participatie van derden
De artikelen 2 en 3.2 regelen hoe de inbreng van deskundigheid en ervaring van buiten de raad kan worden ingebracht in de overwegingen en afwegingen van de raad.

Consensus
De raad streeft naar overleg en besluitvorming op basis van consensus (art. 4.4). Dat heeft niet op de laatste plaats te maken met de samenhang tussen de afzonderlijke velden en aandachtsgebieden binnen het Sociale Domein. In haar adviezen heeft de raad die samenhang ook in ogenschouw te nemen. Bewust is er daarom van afgezien te reglementeren wat te doen indien binnen de raad over de inhoud van een advies een of meer afwijkende standpunten zouden blijken te bestaan, bijvoorbeeld door op voorhand te bepalen dat in het eindadvies van de raad ook andersluidende standpunten kunnen worden verwoord.

Bijzondere verplichtingen van de leden
Art. 8.1 treft een regeling die ervoor moet waken dat uitspraken van individuele leden van de raad - onbedoeld en ongewenst – de raad als geheel bindt aan standpunten en/of verplicht tot zekere acties en over het woordvoerderschap van de raad. Daarnaast wordt in art. 8.2 aandacht gegeven aan het voorkomen van belangenverstrengeling.

No Comments Yet.

Leave a comment