Aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Middelburg

Betreft: Advies op aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo.

Middelburg, 27 april 2020

Geacht College,

Ons is gevraagd te adviseren over het voorgenomen aanvullende beleid inzake woonvoorzieningen Wmo. Het Actieplan Sociaal Domein is vastgesteld. Daarin worden diverse maatregelen aangekondigd om de toegang tot de Wmo en de Jeugdwet te kunnen begrenzen. Onderdeel daarvan is het maken/aanpassen van beleid waarmee de toegang (TIM) handvatten krijgt om af te kunnen wijzen, uiteraard binnen de geldende jurisprudentie. Dit zal uiteindelijk resulteren in een nieuwe verordening en nieuwe beleidsregels. Voor beide is een langer traject nodig. Om nu al te kunnen begrenzen bij woningaanpassingen acht u het nodig om twee zaken vast te leggen als beleid, namelijk: het verhuisprimaat bij aanvragen voor woningaanpassingen en het anti-speculatiebeding bij aanvragen voor woningaanpassingen.

Na ontvangst van de adviesaanvraag hadden wij er nogal wat vragen bij. Die zijn inmiddels allemaal beantwoord door de beleidsambtenaar en haar collega’s. Ook de toezending van de “bijlage bij afwegingskader verhuizen of aanpassen van de huidige woning” heeft ons verheldering verstrekt. Wij adviseren positief op het verhuisprimaat.
Wij kunnen ons ook vinden in hetgeen wordt voorgesteld met betrekking tot het anti-speculatiebeding, maar wij hebben onze twijfels over de haalbaarheid ervan, gezien hetgeen Schulinck (c.q. auteurs van Grip op Wmo) hierover heeft opgemerkt.

Over de effecten van dit beleid willen wij te zijner tijd graag geïnformeerd worden. Zeker willen we inzicht in de financiële effecten van deze maatregelen en de mogelijke juridische procedures die hieruit voortvloeien.
Wij begrijpen de haast om deze twee aspecten versneld te behandelen, maar wij wijzen u op het belang van het integraal benaderen van de wijzigingen in de verordening en het beleidsplan.

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein,

A. de Jong                     B. van Dijk
voorzitter                      secretaris

No Comments Yet.

Leave a comment