Advies inzake Middelburgs model en bestuursopdracht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg

Betreft: ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein

Inzake het advies Middelburgs model en bestuursopdracht

 

Geacht college,

Mevrouw de Schipper, heeft in onze aprilvergadering een toelichting gegeven op de voortgang van de door het college aan haar verstrekte bestuursopdracht. Wij stellen het zeer op prijs dat zij ons periodiek informeert en de vergaderingen bijwoont om onze vragen te beantwoorden.

Volgens afspraak heeft de adviesraad bij haar gereageerd op de rapportage die nu voorligt.

Er resteren echter enkele opmerkingen die wij graag aan u meegeven, aangezien deze of deels buiten haar opdracht liggen of meer politiek van aard zijn. In eerste instantie willen wij opmerken dat de raad het een goed doordacht stuk vindt en dat wij de aanbevolen route onderschrijven.

De aanvullende opmerkingen zijn:

- in de rapportage wordt sterk gefocust op het proces en de financiële controle; uiteraard zijn deze aspecten van groot belang, maar wij zouden graag zien dat (behoud van) de kwaliteit van de zorg als hoofddoel wordt benoemd

- samenhangend met bovenstaande adviseren wij u de kwaliteitsgrens zorgvuldig te bewaken en bij het rijk aan te kloppen indien het budget ontoereikend is om de door uw gemeente gewenste kwaliteit te borgen; de tijd is daar rijp voor gezien het ontstane begrip voor de onmogelijke opdracht die in het kader van de decentralisatie van de zorg aan de gemeenten is opgelegd, t.w. bezuinigingen en verbetering van kwaliteit in een samenleving met een groeiende zorgvraag; zie o.a. de recent toegezegde extra middelen voor de jeugdzorg.

- de adviesraad staat zeer positief t.o.v. de keuze voor een sterke verantwoordelijkheid van de gemeente, zowel voor het proces als voor de casusregie

- de adviesraad waarschuwt voor het risico van (te) veel onderzoeken ter verbetering van de organisatie, wijziging van processen en samenwerkingsconstructies; het risico is dat deze onderzoeken veel geld zullen kosten en dat dit ten koste kan gaan van het budget voor de zorg (de bodemloze put); tegelijk merken wij op dat een goede ondersteuningsstructuur (ook in het voorliggende veld) een randvoorwaarde is voor het welslagen van het proces, dat is dus sterker dan de nu in de rapportage gebezigde term dat een goede structuur haalbaar moet zijn

- zoals al eerder door de adviesraad is bepleit verzoeken wij u duidelijke evaluatiemomenten in te bouwen die het enerzijds mogelijk maken om bij te sturen waar nodig, maar tevens nodig zijn om de gemeenteraad gelegenheid te geven voor het nemen van hun verantwoordelijkheid in het proces.

 

Geacht college, wij hopen dat ons advies u zal helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Wij wensen u veel succes in dit lastige, maar uiterst belangrijke dossier.

 

Hoogachtend

Voorzitter ASD                                                                      Secretaris ASD

A. de Jong                                                                              B.J. van Dijk

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment