Advies over Regiovisie Beschermd Wonen Zeeland

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  van Middelburg

Middelburg, 6 december 2021

Betr. advies over Regiovisie BW MO Zeeland 2022-2025

 

Geacht College,

 

Onderstaand reageren wij op uw verzoek om advies te geven over de concept Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 2022-2025.

 

In oktober en begin december 2021 hebben wij overleg gehad met de beleidsmedewerker sociaal domein over de regiovisie. De regiovisie lijkt een coherent geheel en geeft een duidelijk beeld van de voorliggende transformatie oftewel doordecentralisatie. Wij begrijpen dat de dertien Zeeuwse gemeenten gezamenlijk staan voor de opgave om de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis vorm te geven. Wij vragen hierbij aandacht voor het volgende.

 

Bestaande cliënten worden gefinancierd vanuit het historische budget dat bij de centrumgemeente blijft en door de jaren heen steeds kleiner wordt. De centrumgemeente loopt daardoor het risico dat het historische budget gaandeweg niet meer toereikend is voor de bestaande BW-cliënten. Het is  onzeker of de verwachte uitstroom van bestaande cliënten in de komende 6 jaar gerealiseerd wordt. Om te zorgen dat deze bestaande cliënten niet in een moeilijke positie komen is ons advies om hier goede afspraken over te maken met de centrumgemeente.

 

Nieuwe cliënten worden gefinancierd vanuit de objectief verdeelde middelen per gemeente. De werkelijke instroomsnelheid van nieuwe cliënten zal waarschijnlijk afwijken van de verwachtte instroom waar de budgetten op gebaseerd zijn. In dat geval kunnen de gemeenten met tekorten te maken krijgen, omdat zij financieel verantwoordelijk worden voor een groter aantal cliënten dan het aantal waarvoor zij de financiële middelen ontvangen. Om te voorkomen dat er te weinig budget is voor nieuwe cliënten is ons advies om hier ook goede afspraken te maken met alle gemeenten.

 

Graag worden wij verder geïnformeerd over de uitvoering van de transformatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Met name met het oog op de verdere ontwikkeling van een samenhangende woon-zorgvisie van de gemeente Middelburg, de vertaling van de plannen naar concreet beleid en het kunnen beoordelen van mogelijke effecten van het nieuwe beleid, zijn wij graag bereid om daar waar nodig of gewenst gevraagd of ongevraagd advies te geven.

 

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein,

A. de Jong                                     B.J. van Dijk

voorzitter                                         Secretaris

 

No Comments Yet.

Leave a comment