Antwoord College op advies Middelburgs Model en Bestuursopdracht

Gemeente Middelburg
uw kenmerk uw brief van ons kenmerk bijlage 126334
datum verzending
18 mei 2021

onderwerp
Reactie op advies ASD Middelburgs Model

Geachte adviesraad Sociaal Domein,
Allereerst onze dank voor het advies m.b.t. Middelburgs model en de bestuursopdracht. Bijgaand treft u een reactie namens het college.
Uw advies:
1) in de rapportage wordt sterk gefocust op het proces en de financiële controle; uiteraard zijn deze aspecten van groot belang, maar wij zouden graag zien dat (behoud van) de kwaliteit van de zorg als hoofddoel wordt benoemd
Het college neemt dit advies over.

De kwaliteit van de ondersteuning heeft zeker de aandacht, maar komt
minder naar voren in de teksten. Als er in de tekst over regie wordt gesproken, gaat dit ook over de regie op de kwaliteit. N.a.v. uw advies en de commissie van 12 mei wordt het raadsvoorstel hierop aangepast.

2) samenhangend met bovenstaande adviseren wij u de kwaliteitsgrens zorgvuldig te bewaken en bij het rijk aan te kloppen indien het budget ontoereikend is om de door uw gemeente gewenste kwaliteit te borgen; de tijd is daar rijp voor gezien het ontstane begrip voor de onmogelijke opdracht die in het kader van de decentralisatie van de zorg aan de gemeenten is opgelegd, t.w. bezuinigingen en verbetering van kwaliteit in
een samenleving met een groeiende zorgvraag; zie o.a. de recent toegezegde extra middelen voor de jeugdzorg.
De gemeente Middelburg is aangesloten bij de Zeeuwse lobby Sociaal Domein naar het rijk. Het college geeft daarmee uitvoering aan dit advies.

3) de adviesraad staat zeer positief t.o.v. de keuze voor een sterke verantwoordelijkheid van de gemeente, zowel voor het proces als voor de casusregie.
Het college waardeert de positieve advisering op dit punt en ziet dit als steun voor de gekozen richting.

4) de adviesraad waarschuwt voor het risico van (te) veel onderzoeken ter verbetering van de organisatie, wijziging van processen en samenwerkingsconstructies; het risico is dat deze onderzoeken veel geld zullen kosten en dat dit ten koste kan gaan van het budget voor de zorg (de bodemloze put); tegelijk merken wij op dat een goede ondersteuningsstructuur (ook in het voorliggende veld) een randvoorwaarde is voor het welslagen van het proces, dat is dus sterker dan de nu in de rapportage gebezigde term dat een goede
structuur haalbaar moet zijn
Het college neemt dit advies over en voert dit deels uit. Een organisatie in opstart en transformatie heeft tijd nodig en wordt bij voorkeur ondersteund door reeds aanwezige informatie en kennis. Om deze reden heeft het college gebruik gemaakt van interne capaciteit en kennis vanuit andere gemeenten en VNG. We sluiten daarnaast aan bij twee tranches van Movisie om het klantperspectief prominenter naar voren te brengen:
- cliëntondersteuning: https://www.movisie.nl/clientondersteuning
- verbetertraject toegang: https://www.movisie.nl/toegang

5) zoals al eerder door de adviesraad is bepleit verzoeken wij u duidelijke evaluatiemomenten in te bouwen die het enerzijds mogelijk maken om bij te sturen waar nodig, maar tevens nodig zijn zijn om de gemeenteraad gelegenheid te geven voor het nemen van hun verantwoordelijkheid in het proces
Dit advies wordt door het college overgenomen. Er wordt een planning opgesteld voor de evaluaties.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
namens hen,
Carla Doorn Chris Simons

No Comments Yet.

Leave a comment