Gevraagd Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang

14 februari 2018

Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

Onderwerp:  Advies van de WMO adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Middelburg omtrent de Regiovisie: de Uitgangspunten en het Beleidskader vanaf 2018 voor de opgaven ter voorbereiding op de toekomstige inrichting tot Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang in Zeeland: versie 20 november 2017

Geachte colleges,

Op 20 december 2017 zijn wij als gezamenlijke Raden door de betrokken ambtenaren bijgepraat met betrekking tot bovengenoemd onderwerp.  In dat overleg is afgesproken dat de gezamenlijke Raden met een advies komen in de week van 19 februari 2018.

Algemeen

Wij constateren met tevredenheid dat wij op tijd zijn bijgepraat over dit onderwerp, zodat er voldoende gelegenheid is geweest voor onderling gezamenlijk overleg en afstemming.

 

DEEL 1: Visie en uitgangspunten

Dat “positieve gezondheid” of “herstelvisie” in combinatie met passende, integrale ondersteuning als vertrekpunt wordt genomen ondersteunen wij van harte.

 

In ons advies van 15 september 2016 op de nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 hebben wij gewezen op het belang van maatwerk, omdat hiermee recht wordt gedaan aan de waardigheid van elk individu. Het is belangrijk, dat ieder persoon, wonende binnen onze gemeente op Walcheren, in zijn unieke individuele situatie, de nodige zorg en ondersteuning krijgt en zich optimaal kan ontplooien of handhaven.

In genoemd advies hebben wij ook gesteld dat de keuzevrijheid tussen Persoonsgebonden Budget (Pgb) en Zorg in Natura (Zin) gewaarborgd moet blijven, zoals de wet dat ook aangeeft,

Deze voor ons belangrijke uitgangspunten zijn in het gezamenlijk overleg nog weer eens bevestigd. Bovendien is uitvoerig gesproken over indicatiestelling en zorgzwaarte. Hoe worden eisen gewaarborgd, wie bepaalt de zorgzwaarte en wie ziet daar op toe?  En hoe onafhankelijk is de indicatiestelling?  In het vervolg van dit traject worden wij hierover graag geïnformeerd.

Integrale ondersteuning houdt voor ons tevens “ontschotting” in; zorg kan vanuit verschillende zorgaanbieders of budgetten nodig zijn. Ook over dit aspect willen wij graag nader geïnformeerd worden.

Passende ondersteuning is maatwerk en onafhankelijke cliëntondersteuning kan de ondersteuning beter passend maken. Keuzevrijheid van welke dienstverlener(s) de benodigde ondersteuning wordt verkregen hoort onlosmakelijk bij het maatwerk.

De rol van de gemeente(n) als “toezichthouder” (eindverantwoordelijke voor passende, integrale ondersteuning, inclusief (tussen)evaluatie van lopende zorgtrajecten en -doelen) vinden wij onderbelicht of zelfs afwezig.

Onder “Uitgangspunt voor de rol van de gemeente: procesregisseur en samenwerking met maatschappelijke partners” lezen we dat de gemeenten kiezen voor een rol als regisseur van het proces. Als het gaat om het afgeven van een beschikking gaat het toch niet alleen over het proces, maar vooral ook over de inhoud? Hierbij komen onze aandachtspunten onder het vorige kopje weer volop terug: maatwerk, keuzevrijheid Pgb en Zin, keuzevrijheid voor dienstverlener, indicatiestelling, zorgzwaarte, onafhankelijkheid, ontschotting en eindverantwoordelijkheid.  Onder dit kopje lijkt het alsof de gemeenten hun verantwoordelijkheid uit de weg gaan. De rol van de gemeenten zal dan ook naar onze mening nog verder moeten worden uitgediept. Bij de verdere doordenking van deze rol zal ook aandacht besteed moeten worden aan een voldoende (eventueel tussentijdse) evaluatie van het traject.

Onder “Uitgangspunten voor sturing en bekostiging van beschermd wonen: kwaliteit, toegang, cliëntvolgende bekostiging en focus op doorstroming” lezen we dat de toegangsfunctie cruciaal is voor de realisering van passende ondersteuning. Deze uitspraak onderschrijven wij volledig en dat geeft tevens aan waarom wij in de vorige alinea’s aandacht vragen voor maatwerk, keuzevrijheid Pgb en Zin, keuzevrijheid voor dienstverlener, indicatiestelling, zorgzwaarte, onafhankelijkheid, ontschotting en eindverantwoordelijkheid.  Voor wat betreft de doorstroming willen wij er wel op wijzen dat deze doorstroming niet altijd mogelijk zal zijn.

 

DEEL 2: Beleidskader ‘op weg naar 2020’

De inhoudelijke verkenning vindt plaats in proeftuinen in de jaren 2018 en 2019. Als gezamenlijke Raden willen wij minimaal 1x per kwartaal bijgepraat worden over wat er in de proeftuinen plaatsvindt en de mogelijkheid hebben tot inhoudelijke inbreng.  Onze afweging zal vooral plaatsvinden aan de hand van de reeds eerder verwoorde uitgangspunten: maatwerk, keuzevrijheid Pgb en Zin, keuzevrijheid voor dienstverlener, indicatiestelling, zorgzwaarte, onafhankelijkheid, ontschotting en eindverantwoordelijkheid.

 

Tot slot

Meerdere malen is in ons gezamenlijk overleg “vernieuwing” genoemd als een kans in dit proces. Wij spreken de hoop uit dat we in gezamenlijkheid die “kansen” grijpen.

Dit advies kunt u dan ook beschouwen als de eerste aanzet van de Adviesraden in dit traject. Wij stellen ons voor naar gelang de vorderingen van het Beleidskader (zie hierboven, DEEL 2) u opnieuw van een (deel)advies te voorzien.

 

 

Hoogachtend,

Namens de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen

 

 

Voorzitter en secretaris van de adviesraad sociaal domein Middelburg

 

  1. de Jong B.J. van Dijk

Voorzitter                                           Secretaris

 

No Comments Yet.

Leave a comment