ons antwoord op reactie College inzake Bijzondere Bijstand

Middelburg, 28 mei 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg

Postbus 6000

4330 LA Middelburg

 

Betreffende: Ons advies beleidsregels chronisch zieken en gehandicapten

Geacht college,

In uw brief van 9 april 2019 reageert u op  ons advies inzake bovenvermelde beleidsregels.

Deze brief geeft ons aanleiding tot de volgende reactie:

 

  1. De secretaris van onze adviesraad heeft uw reactie niet rechtstreeks mogen ontvangen, maar heeft de informatie van de website van de gemeente moeten vernemen. Wij gaan ervan uit dat dit een vergissing is en spreken de hoop uit in het vervolg uw reactie op onze adviezen weer rechtstreeks te mogen ontvangen

 

  1. De adviesraad heeft in zijn advies gevraagd om meer duidelijkheid over de begrippen “aandoening” en “spoedig” die in de beleidsregels worden gebruikt. U geeft aan dit niet nodig te vinden. Ook ons verzoek om meer duidelijkheid te geven over de peildatum leidt niet tot de door ons gevraagde aanpassing. Wij vinden de motivering niet sterk.

 

  1. Naar aanleiding van ons verzoek om de onafhankelijke cliëntondersteuning expliciet in de beleidsregels op te nemen merkt uw college tot onze verbazing op dat onafhankelijke cliëntondersteuning in uw optiek vooral een taak is voor de adviesraden zelf.

Zoals u weet is adviesraad sociaal domein een adviesraad voor het college en is zij niet opgericht om zich met individuele gevallen bezig te houden. Mogelijk is hier sprake van een misverstand? Graag vernemen wij een toelichting op wat het college hier bedoelt.

 

  1. Voorts stelt u het niet nodig te vinden dat de onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de participatiewet in de beleidsregels wordt opgenomen. Wij delen deze mening niet en zouden het op prijs stellen dat u in de beleidsregels verwijst naar de mogelijkheid op onafhankelijke cliëntenondersteuning die geborgd is in de Wmo. Immers deelname aan de Participatiewet sluit rechten vanuit de Wmo niet uit.

 

Graag zouden wij uw reactie vernemen op de onder 3 en 4 genoemde aandachtspunten.

 

Hoogachtend,

A. de Jong                                  B.J. van Dijk

Voorzitter                                           Secretaris

 

No Comments Yet.

Leave a comment