Ongevraagd advies omtrent de evaluatie van het klantproces op Walcheren (Porthos)

Middelburg/Veere/Vlissingen, januari 2018.

Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

Onderwerp: Ongevraagd advies van de WMO-adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van Middelburg omtrent de Evaluatie van het klantproces binnen het sociaal domein op Walcheren.

Geachte colleges,

Nu de voorstellen om te komen tot een evaluatie van het klantproces en de daarmee samenhangende doorontwikkeling van Porthos door de drie gemeenteraden zijn aangenomen heeft de werkgroep Porthos van de drie hiervoor genoemde adviesraden zich beraden over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst. Dit beraad heeft erin geresulteerd dat wij (adviesraden) u hierbij een ongevraagd advies uitbrengen.

Algemeen

Uiterlijk 1 juli 2018 dient de evaluatie van het klantproces zover voltooid te zijn dat een definitief standpunt door de drie gemeenteraden kan worden ingenomen. Die tijd is erg kort, zeker als we rekening houden met de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming.  Intussen gaat een procesbegeleider (die op dit moment nog niet is benoemd, voor zover wij weten) aan het werk om het gehele proces te begeleiden. Daarbij dienen de rapporten uit 2016/begin 2017 (K+V, BMC, rekenkamers) te worden betrokken én de besluiten, die genomen zijn in het voorjaar van 2017 door de gemeenteraad van Middelburg.

 

De drie adviesraden maken zich grote zorgen dat binnen deze beperkte tijd een zó uitgebreide opdracht niet voldoende zorgvuldig zal kunnen worden uitgevoerd.

 

Pentekening

Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de pentekening, zoals die in de aanloop naar de decentralisatie van 2015 door de drie gemeenteraden unaniem is vastgesteld, als uitgangspunt voor de toekomst van het sociaal domein op Walcheren moet dienen. Het blijkt echter dat over de manier, waarop (onderdelen van) deze pentekening moeten worden uitgelegd en ingevuld, geen éénstemmigheid bestaat.

Uitwerking

Op grond van de informatie, die de afzonderlijke adviesraden van de colleges en beleidsambtenaren van de “eigen” gemeenten en beleidsambtenaren krijgen, maken wij (gezamenlijk) op, dat de drie gemeenten, ieder op zichzelf, bezig zijn met de uitwerking van een plan van aanpak.

Wij zijn van mening dat dit tot goede uitkomsten kan leiden op voorwaarde dat er voldoende overleg en coördinatie over deze verschillende uitwerkingen plaatsvindt, zodat die uitwerkingen als het ware “in elkaar geschoven” kunnen worden tot één plan van aanpak, ongeacht van welke gemeente welk onderdeel van dit plan afkomstig is. Dit kan worden bewerkstelligd door de evaluatie van de processen gezamenlijk uit te voeren, zodat de leereffecten van alle uitwerkingen door de gemeenten kunnen worden gedeeld. Als op deze manier gewerkt wordt, voorkomen we ook dat de uitkomsten te veel “gepolitiseerd” worden.

 

 

Rol adviesraden

In deze evaluatie willen wij als adviesraden een belangrijke rol spelen. Het gaat immers in de eerste plaats om het belang van onze burgers. Dat moet centraal staan en dat is ook onze verantwoordelijkheid als adviesraden. Met de mond wordt deze centrale plaats door iedereen beleden, maar dit belang dreigt ondergeschikt te worden gemaakt aan de processen en procedures.

Bij onze rol denken wij met name aan de volgende hoofdonderwerpen:

  1. Wij willen met de werkgroepleden “Porthos” van de drie adviesraden graag op zo kort mogelijk termijn een gesprek hebben met de aan te stellen procesbegeleider. Verschillende van deze leden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de pentekening en ook in de loop van de tijd aan de uitvoering daarvan onverkort vastgehouden. Juist daarover willen wij spoedig met de procesbegeleider in overleg.
  2. Daarnaast willen wij graag “realtime” betrokken worden bij de totstandkoming van één plan van aanpak, zoals hiervoor onder “uitwerking” is bedoeld.

 

Tot slot

Wij dienen dit ongevraagde advies bewust in vóór het Bestuurlijk Overleg van 1 februari 2018, zodat we dit advies in de discussies tijdens dit BO kunnen betrekken.

Als adviesraden hopen wij u op deze wijze actief te kunnen ondersteunen in dit voor de Walcherse bevolking zo belangrijke proces.

 

 

Middelburg/Vlissingen/Veere, 29 januari 2018

 

Adviesraad Sociaal Domein Middelburg,

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment